Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden van Interieur ID

Artikel 1. TOEPASSING

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 2. Deze voorwaarden gaan voor eventuele voorwaarden van de opdrachtgever.

Artikel 2. DEFINITIES

 1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Interieur ID of een met haar verbonden onderneming.
 2. Onder opdrachtgever wordt verstaan: Een ieder die schriftelijk een opdracht plaatst of wenst te plaatsen bij opdrachtnemer.

Artikel 3. EIGENDOM TEKENINGEN

Alle door opdrachtnemer vervaardigde tekeningen zijn en blijven auteursrechtelijk voorbehouden aan opdrachtnemer.

Artikel 4. OFFERTES

 1. Alle geoffreerde prijzen worden schriftelijk aangeboden en zijn gebaseerd op uitvoering binnen de normale werktijden en exclusief omzetbelasting, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 2. Alle offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van zes maanden, tenzij anders overeengekomen.
 3. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van de leverancier, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Kleine verschillen bij de uitvoering zijn toelaatbaar. Tenzij anders is overeengekomen, is nimmer in de offerte begrepen: Installatiewerk, elektriciens-, metsel-, stukadoor-, en schilderwerk, takel-, en hijswerk, breek-, hak-, en timmerwerk, het vlak- en schoonmaken van ondervloeren, het reinigen met water en zeep en in de was zetten van vloeren.
 4. Eventuele wacht uren, veroorzaakt door opdrachtgever of derden, worden in rekening gebracht: โ‚ฌ 40,00 per uur

Artikel 5. LEVERTIJD

 1. De levertijd gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van de opdrachtnemer. De opdrachtgever is verplicht alle gegevens, welke nodig zijn voor het werk tijdig ter kennis te brengen van de opdrachtnemer.
 2. De opgegeven leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Door de enkele overschrijding van deze termijn is de opdrachtnemer derhalve niet van rechtswege in verzuim en kan de opdrachtgever niet tot ontbinding van de desbetreffende overeenkomst overgaan. De opdrachtnemer moet derhalve eerst schriftelijk in gebreke zijn gesteld.
 3. Indien de uitvoering of levering van het werk is belemmerd door een niet toerekenbare tekortkoming, is de opdracht-nemer gerechtigd de overeengekomen levertijd te overschrijden met tenminste de duur der periode van niet toerekenbare tekortkoming. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt tevens verstaan als er zich feiten of omstandigheden voordoen waaronder van de opdrachtnemer niet gevergd kan worden dat hij het werk uitvoert.

Artikel 6. RISICO

 1. Tenzij de opdrachtnemer schriftelijk anders heeft verklaard, is het risico van de goederen, materialen (en uitgevoerde werkzaamheden) voor rekening van de opdrachtgever vanaf het moment van aanlevering der goederen en materialen op de plaats van bestemming, respectievelijk vanaf het tijdstip van aanvang der werkzaamheden.
 2. Indien de opdrachtgever achterstallig is in het betalen van enige termijn, is de opdrachtnemer gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan en de eerste oplevering uit te stellen tot alle termijnen zullen zijn betaald.

Artikel 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle goederen blijven het eigendom van de opdrachtnemer tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarenboven worden alle goederen geleverd onder voorbehoud van stil pandrecht totdat opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen, ongeacht voor welke levering, dienst of andere rechtsbetrekking, aan opdrachtnemer is nagekomen.

Artikel 8. BETALING

De opdrachtgever is bij opdracht (tenzij anders bepaald) een aanbetaling van 30% van het overeengekomen bedrag verschuldigd aan de opdrachtnemer. Opdrachtgever ontvangt een 70% restfactuur bij plaatsing der goederen. Alle betalingen moeten zonder enige aftrek of schuldvergelijking geschieden ten kantore van de opdrachtnemer of op een door deze aan te wijzen rekening. Indien de opdrachtgever niet uiterlijk veertien dagen na de vervaldag betaalt, is deze in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Vanaf de dag dat betaling moet zijn geschied, is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of elk gedeelte van een maand, waarmede de vervaldag wordt overschreden. De opdrachtgever is door het enkele sluiten van de overeenkomst verplicht tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van de ingevolge het laatst geleden incasso-tarief voor advocaten verschuldigd bedrag, met een minimum van 5% van het factuurbedrag, ongeacht de hierboven bedoelde rentevergoeding.

Artikel 9. GARANTIE EN RECLAME, AANSPRAKELIJKHEID

 1. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden die met opdrachtgever besproken zijn.
 2. Na de oplevering van het werk geldt een garantietermijn van drie jaren, op basis van afschrijving. Dit betekend dat eventueel herstel van de geconstateerde gebreken tot een jaar na facturering geheel voor rekening komen van opdrachtnemer. Een tot twee jaar na factuurdatum worden de kosten voor herstelwerkzaamheden als volgt gedeeld: 2/3 van de kosten komen voor rekening van opdrachtnemer, 1/3 van de kosten zijn voor rekening van opdrachtgever. Na twee tot drie jaar wordt de deling van de kosten: 1/3 voor opdrachtnemer en 2/3 voor opdrachtgever.
 3. Indien partiรซle oplevering van het werk plaatsvindt, beginnen de garantietermijnen te lopen bij de oplevering van deze gedeelten.
 4. De garantieplicht vervalt ten aanzien van die onderdelen van het werk waaraan gebreken kleven, indien hieraan reparaties of andere werkzaamheden zonder toestemming van de opdrachtnemer door anderen zijn verricht.
 5. Geen garantie zal gelden voor door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of voor door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk, tenzij verricht met uitdrukkelijke goedkeuring van de opdrachtnemer.
 6. Herstellingen of veranderingen, welke met lid 5 verband houden, worden door de opdrachtnemer niet dan voor rekening van de opdrachtgever uitgevoerd, tenzij de opdrachtnemer zijn goedkeuring had gegeven overeenkomstig het in lid 5 bepaalde.
 7. Indien een ruimte, waarin het werk wordt aangebracht, voor de eerste oplevering in gebruik wordt genomen, geschiedt dit geheel voor risico van de opdrachtgever.
 8. Geen garantie geldt t.a.v. glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van het hout en andere materialen.
 9. Garantie geldt alleen bij gebruik, waartoe het werk volgens de opdracht is bestemd; indien omtrent de gebruiksbestemming niets anders is overeengekomen, geldt garantie alleen bij normaal gebruik.
 10. Garantie geldt slechts bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte etc.
 11. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een ondeugdelijke niet door haar geleverde vloer.
 12. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien uiterlijk binnen 7 dagen na de constatering van de gebreken schriftelijk worden medegedeeld onder een duidelijke omschrijving van de geconstateerde gebreken. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van goederen die zich onmiddellijk voorafgaande aan het moment van constatering van de gebreken nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd.
 13. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde is beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde.
 14. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving.
 15. De opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade die verband houdt met door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk.